KRATICE

· AbrahamAbraham, Magazin za kulturu međureligijskog dijaloga, Abraham - Udruženje za međureligijski mirotvorni rad, Sarajevo,

· AGMAntun Gustav Matoš, Zagreb,

· AnaliAnali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Dubrovnik, Zagreb-Dubrovnik,

· Anali GHBAnali Gazi Husrev-begove biblioteke, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo,

· ANU BiH Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

· Arhivska praksaArhivska praksa, Historijski arhiv, Tuzla,

· BalcanisBalcanis, Ljubljana,

· Behar – Behar, Časopis za kulturu i društvena pitanja, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod, Zagreb,

· Beharistan – Beharistan, Časopis za kulturu, Kulturni centar pri ambasadi Islamske Republike Iran, Sarajevo,

· BF – Bosna franciscana, Franjevačka teologija, Sarajevo,

· Bilten FTS – Bilten Franjevačke teologije Sarajevo, Franjevačka teologija Sarajevo, Sarajevo,

· Biljeg Srebrnika – Biljeg Srebrnika, Časopis za kulturnu historiju, Javna ustanova Centar za kulturu i informisanje, Srebrenik,

· Bosanska vila – Bosanska vila, List za književnost, umjetnost, nauku i društvena pitanja, Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, Sarajevo,

· Bosna franciscana – Bosna franciscana, Franjevačka teologija Sarajevo, Sarajevo,

· BosniacaBosniaca, Časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

· Bošnjačka pismohrana - Bošnjačka pismohrana, Časopis za povijest i kulturu, Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb,

· Bošnjak – Bošnjak, Bošnjaška kulturna zveza-Bošnjački kulturni savez, Ljubljana,

· CCP – Croatica Christiana Periodica, Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Zagreb,

· Crkva na kamenu – Pastoralno-informativni list hercegovačkih biskupija, Mostar,

· Crkva u svijetu – Crkva u svijetu, Zagreb,

· ČSP – Časopis za suvremenu povijest, Hrvatski institut za povijest, Zagreb,

· Dani – Dani, Bosanskohercegovački nezavisni news magazin, D. j. l. Civitas, Sarajevo,

· Didaktički putokazi – Didaktički putokazi, Časopis za bosansku nastavnu praksu, Pedagoški zavod i Pedagoška akademija u Zenici, Zenica,

· Diwan – Diwan, Almanah JU Javne biblioteke “Alija Isaković” Gradačac, Gradačac,

· Dnevni avaz – Dnevni avaz, Bosanskohercegovački politički dnevnik, Avaz, Sarajevo,

· Feral Tribune – Feral Tribune, Split,

· Forum – Forum, Mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb,

· Forum BosnaeForum Bosnae, Kultura, znanost, društvo, politika, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo,

· Glasnik SAD – Glasnik Srpskog arheološkog društva, Srpsko arheološko društvo, Beograd,

· Glasnik Zavičajnog muzeja – Glasnik Zavičajnog muzeja, Zavičajni muzej, Pljevlja,

· Godišnjak BZK – Godišnjak, Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Sarajevo,

· Godišnjak CBI Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

· Godišnjak Pomorskog muzeja – Godišnjak Pomorskog muzeja, Pomorski muzej, Kotor,

· GPF – Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, Pravni fakultet, Sarajevo,

· GR IZ BiH – Glasnik Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

· Gračanički glasnik – Gračanički glasnik, Prilozi za kulturnu istoriju Gračanice i njene okoline, Društvo jednog lica “Monos”, Gračanica,

· GZM (A) – Glasnik Zemaljskog muzeja (Arheologija), Zemaljski muzej, Sarajevo,

· HAZU – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb,

· Hercegovina – Hercegovina, Arhiv Hercegovine - Muzej Hercegovine, Mostar,

· Hercegovina ( ) – Hercegovina ( ), Muzej Herceg-Bosne - Arhiv Herceg-Bosne - Zavod za zaštitu spomenika kulture Herceg-Bosne - Narodna knjižnica Herceg-Bosne, Mostar,

· Hikmet – Hikmet, List za vjersko-teološka i kulturno-historijska pitanja, Muftijstvo Islamske zajednice u Tuzli/Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftiluk tuzlanski, Tuzla,

· Hrvatska misao – Hrvatska misao, Matica hrvatska Ogranak Sarajevo, Sarajevo,

· Hrvatska revija – Hrvatska revija, Časopis Matice hrvatske, Matica hrvatska, Zagreb,

· Hrvatski glasnik – Hrvatski glasnik, Glasilo Hrvatskog kulturnog društva ‘Napredak’ župe Soli, Tuzla,

· Istorijski časopis Istorijski časopis, Istorijski institut, Srpska akademija nauka umetnosti, Beograd,

· Izvori – Izvori, List katoličkih školskih centara u Bosni i Hercegovini, Katolički školski centri u Bosni i Hercegovini, Sarajevo,

· Jugoslovenski istorijski časopis – Jugoslovenski istorijski časopis, Savez istoričara Jugoslavije, Beograd,

· Jukić – Jukić, Zbor franjevačkih bogoslova “Jukić”, Sarajevo,

· Kalendar svetoga Ante – Kalendar svetoga Ante, Svjetlo riječi, Sarajevo,

· Katolički tjednik – Katolički tjednik, Vrhbosanski nadbiskupski ordinarijat, Sarajevo,

· Kolo – Kolo, Matica hrvatska, Zagreb,

· Korak – Korak, Glasilo Udruženja građana za zaštitu tekovina borbe za BiH, Udruženja građana za zaštitu tekovina borbe za BiH, Sarajevo,

· Krijesnica – Matica hrvatska, Ogranak Zenica, Zenica,

· Kršni zavičaj – Kršni zavičaj, Hercegovački informativni zbornik za vjerska i društvena pitanja, Franjevački samostan Humac, Humac,

· KUN – Kultura, umjetnost, nauka,

· Ljiljan – Ljiljan, Nacionalni sedmični list, NIPP Ljiljan/Bosanskohercegovački politički magazin, Ljiljan d. o. o., Sarajevo,

· LMS Letopis Matice srpske, Matica srpska, Novi Sad,

· Marulić – Marulić, Časopis za književnost i kulturu, Zagreb,

· MaticaMatica, Časopis Hrvatske matice iseljenika, Hrvatska matica iseljenika, Zagreb,

· Meridijani (Zemljopis) – Meridijani (Zemljopis), Časopis za zemljopis, povijest, ekologiju i putovanja, Samobor,

· Most – Most, Podružnica pisaca Hercegovačko-neretvanskog kantona, Mostar,

· Mostariensia – Mostariensia, Časopis za humanističke znanosti, Sveučilište u Mostaru, Mostar,

· Mostovi – Mostovi, Klub mladih “Mostovi” Konjic, Konjic,

· Motrišta Motrišta, Glasilo Ogranka Matice hrvatske Mostar, Ogranak Matice hrvatske Mostar, Mostar,

· NarodNarod, Glasilo za demografsku obnovu i duhovni preporod hrvatskog naroda, Hrvatski populacijski pokret, Zagreb,

· Naša ognjišta – Hrvatski katolički mjesečnik, Župni ured Tomislavgrad, Tomislavgrad,

· Naša škola Naša škola, Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Savez društava prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

· Novi muallim – Novi muallim, Časopis za odgoj i obrazovanje, Udruženje ilmije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Sarajevo,

· NUB BiH – Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

· Obrazovanje odraslih Obrazovanje odraslih, Časopis za obrazovanje odraslih i kulturu, Bosanski kulturni centar i Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola, Ured u Sarajevu, Sarajevo,

· Odjek – Odjek, Revija za umjetnost, nauku i društvena pitanja, Sarajevo,

· Oslobođenje – Oslobođenje d. d., Sarajevo,

· Podravina Podravina, Osijek,

· Povijesni prilozi – Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, Zagreb,

· Preporod – Preporod, Islamske informativne novine, Bošnjačka zajednica kulture, Sarajevo,

· Prilozi – Prilozi Instituta za istoriju, Institut za istoriju, Sarajevo,

· Prilozi KJIF – Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Beograd

· Pro tempore – Pro tempore, Časopis studenata povijesti, ISHA Zagreb – Klub studenata povijesti, Zagreb,

· Prosvjetni list Prosvjetni list, Prosvjeta, nauka kultura, Sarajevo,

· Radovi – Radovi, Časopis za humanističke i društvene nauke, Banja Luka,

· Radovi FF, RPZ – Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti, Filozofski fakultet, Zadar,

· Radovi Zavoda – Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zadar, Zagreb-Zadar,

· REDAKCIJA HBL Redakcija Hrvatskog biografskog leksikona,

· Revija slobodne misli – Revija slobodne misli, Asocijacija nezavisnih intelektualaca ‘Krug 99’, Sarajevo,

· Scrinia slavonica – Scrinia slavonica, Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, Slavonski Brod,

· Sema – Sema, Naučnopopularni list za mlade, Bosna Sema, Sarajevo,

· Slobodna Bosna – Slobodna Bosna, Sarajevo,

· Slobodna Dalmacija – Slobodna Dalmacija, Split,

· Slovo Gorčina – Slovo Gorčina, Općinski odbor Bošnjačke zajednice kulture 'Preporod' Stolac i Inicijativni odbor kulturne manifestacije 'Slovo Gorčina' Stolac, Stolac,

· Socijaldemokrat – Socijaldemokrat, Časopis Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Sarajevo,

· Speculum – Speculum, Medieval Academy of America

· SPKD Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, Sarajevo,

· Stari srpski arhiv - Stari srpski arhiv, Filozofski fakultet Beograd-Filozofski fakultet Banja Luka-Istorijski institut banja Luka-Arhiv Srbije Beograd-Međuopštinski istorijski arhiv Valjevo, Banja Luka-Beograd-Valjevo,

· Status – Status, Magazin za političku kulturu i društvena pitanja, Mostar

· Stav – Stav, Časopis za kulturu i društvena pitanja Tuzlanskog kantona, Narodna i univezitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, Monos Gračanica, Tuzla

· Stećak – Stećak, List za kulturu i društvena pitanja, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Sarajevo,

· Südostforschungen – Südostforschungen, Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas, Südost-Institut, München,

· Svjetlo riječi – Svjetlo riječi, Vjera društvo, kultura, Katolički mjesečnik, NIGTP Svjetlo riječi d. o. o., Franjevačka provincija Bosna Srebrena, Sarajevo,

· Tutinski zbornik – Tutinski zbornik, Kulturni centar Tutin, Tutin,

· VAHD – Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Arheološki muzej, Split,

· Vaseljena – Vaseljena, Časopis Univerziteta u Srpskom Sarajevu Republike Srpske, Srpsko Sarajevo,

· Vijenac – Vijenac, Novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, Matica hrvatska, Zagreb,

· Vrhbosnensia – Vrhbosnensia, Vrhbosanska visoka teološka škola, Sarajevo,

· ZarezZarez, Dvotjednik za kulturu i društvena pitanja, Druga strana d. o. o., Zagreb.

· Zbornik – Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb,

· Zbornik radova Zbornik radova, Filozofski fakultet, Tuzla,

· Zbornik za istoriju BiH – Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine, Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za istoriju Bosne i Hercegovine, Beograd,

· Zgodovinski časopis – Zgodovinski časopis, Glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana,

· ZIRAL (Ziral) – Zajednica izdanja ‘Ranjeni labud’, Mostar,

· Znak Bosne – Znak Bosne, List za kulturni preporod Bosne, Kulturno društvo Muslimana Preporod / Kulturna zajednica Bošnjaka Preporod Zenica, Zenica,

· Znakovi vremena – Znakovi vremena, Časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu, Naučnoistraživački institut “IBN SINA”, Sarajevo,

· ZRVI – Zbornik radova Vizantološkog instituta, Srpska akademija nauka i umetnosti, Vizantološki institut, Beograd,

· ‘5 plus’ – 5 plus, Magazin za djecu i školu, Novinsko izdavačka kuća Sezam, Sarajevo.

Ispis PDF