U

· UDOVIČIĆ Martin, Lašvanski kraj (Kratak povijesni prikaz), Napredak, Kalendar za 2000.-2001, Knjiga I, Sarajevo 2001., 149-156.

· UROŠEVIĆ Atanasije, Putovanje Vlatka Kosače iz Carigrada u Dubrovnik u XVI veku, “Srpska proza danas. Kosače – osnivači Hercegovine (Zbornik radova)”, SPKD Prosvjeta Bileća, SPKD Prosvjeta Gacko, Fond ‘Vladimir i Svetozar Ćorović’ Beograd, Bileća-Gacko-Beograd 2002., 583-588.

· USTAMUJIĆ Elbisa, Bosnian language – historical paradigm of continuity (and discontinuity) of cultural and national identiy of Bosniaks, "Proceedings. International symposium on Bosnia and Herzegovina from past to present 28-30 April 2005 Çanakkale Oneskiz Mart Üniversitesi", Çanakkale 2005., 15-20.

· USTAMUJIĆ Elbisa, Bosanski jezik (Povijesna paradigma kontinuiteta kulturne i nacionalne samobitnosti Bošnjaka), Bošnjak IV/19-20, Ljubljana 2005., 4-5.

· UZELAC Aleksandar, Balduin od Enoa i ''nomadska diplomatija'' Latinskog carstva, Istorijski časopis LXI, Beograd 2012, 45-66, ćir.

Ispis PDF